Rettshjelpsordningen – en tragisk illusjon?

Justitia, symbolet for lov og rett, fremstilles i kunsten som en kvinne med sverd og vekt i hendene – og bind for øynene. Et bilde på at loven er lik for alle, og at du skal få innvilget det du har rett til. Eller få prøvet dine rettigheter av en upartisk dommer som ikke tar hensyn til din posisjon i samfunnet; hvor du kommer fra, hvem dine foreldre var eller hvor solid økonomi du har. Men fungerer det virkelig sånn?

Gatejuristen møter hver eneste dag mennesker som opplever at det hjelper lite å ha rett hvis du ikke får rett eller kan hevde din rett.

Gatejuristen møter hver eneste dag mennesker som opplever at det hjelper lite å ha rett hvis du ikke får rett eller kan hevde din rett. Gatejuristen, som er drevet av Kirkens Bymisjon, feirer i disse dager sitt 10-årsjubileum i Bergen. Formålet med Gatejuristen er å gi gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Dette er en gruppe som erfaringsmessig trenger ulike typer juridisk bistand. De har ofte dårlige erfaringer fra møter med det offentlige. NAV eller sosialtjenesten oppleves ofte som motparter for våre klienter. Gatejuristen hjelper til med å få kontakt med ulike offentlige tjenester og opptrer i mange tilfeller som megler mellom forvaltningen og våre klienter.

Noen ganger har klienten retten på sin side, andre ganger er det misforståelser som må oppklares eller krav som ikke er berettiget. I 2019 tok vi imot 309 klienter og registrerte 628 nye saker, og vi vil hevde at Gatejuristen med sin virksomhet er med på å spare både tid og penger i den offentlige saksbehandlingen.

Når Gatejuristen nå feirer sitt 10-årsjubileum vil vi bruke våre erfaringer til å peke på et stort «hull» i samfunnets rettssikkerhet: tilgangen til fri rettshjelp for dem som trenger det.

Bergen er en menneskerettighetsby! Gatejuristen og Kirkens Bymisjon er opptatt av at dette er noe som forplikter oss. Denne “tittelen” må fylles med innhold og være en realitet for alle innbyggerne i denne byen. Vi vil derfor utfordre vår nye justisminister, Monica Mæland, til å få fortgang i arbeidet med fri rettshjelp.

Rettssikkerhetsproblemet gjelder nemlig ikke bare de som har et rusproblem. Det gjelder store grupper i samfunnet. Kanskje også deg? Hør bare: Vi har fri rettshjelp i Norge. Men den hjelpen er «behovsprøvd» etter din inntekt. Ifølge rettshjelpsforskriften er inntektsgrensen i 2020: kr. 246 000 for enslige og kr. 369.000 for ektefeller med felles økonomi. Dette beløpet har ikke økt med mer enn kr. 16 000 på 20 år, og har nå vært uforandret siden 2009! I tråd med den økonomiske utviklingen ellers i samfunnet har denne grensen blitt mer og mer akterutseilt. I dag er den nesten komisk.

La oss se på et annet tall: Minstesatsen for uføretrygd ble nylig oppjustert til kr. 247 647 for enslige. Det betyr at selv enslige som får den laveste trygden mottar kr 137 «for mye» hver måned, og de regnes dermed som såpass velstående at de ikke lenger kvalifiserer for behovsprøvd fri rettshjelp. Denne gruppen, som er helt avhengig av hjelp fra velferdsstaten, blir nå nektet grunnleggende advokathjelp med henvisning til at de tjener for godt. Dette er ikke annet enn flaut for et land som Norge og kan umulig være godt gjennomtenkt av lovgiver.

Samtidig er det kanskje grunn til håp. Høsten 2018 satte regjeringen ned et utvalg som skal se på rettshjelpsordningen. Det var på høy tid, for behovet for endringer har aldri vært større. Som et minimum må man kunne forvente at inntektsgrensen kobles sammen med folketrygdens grunnbeløp, slik at ordningen faktisk gjelder for dem som trenger den mest, herunder de som mottar minstesatsen for uføretrygd. Hvis ikke engang de som lever på minstetrygd skal være kvalifisert til fri rettshjelp, fremstår ordningen som en tragisk illusjon. Dette er et velferdsgode vi både kan og bør ta oss råd til. Alternativet er et juridisk klassesamfunn som vi ikke kan være bekjent av, i hvert fall ikke i Menneskerettighetsbyen Bergen.

Dette er et velferdsgode vi både kan og bør ta oss råd til.

Enn så lenge fortsetter Gatejuristen i Bergen sitt arbeid med å tilby gratis rettshjelp til personer i vår målgruppe. Våre tre ansatte (2,5 årsverk) sammen med 37 frivillige jurister, advokater og jusstudenter (antall frivillighetstimer utgjør til sammen 3,2 årsverk) gjør så godt de kan for å dekke rettshjelpsbehovet. Vår erfaring er heldigvis at den som får hjelp til å hevde sin rett også får rett når man har rett, men per i dag har vi ikke ressurser til å yte bistand til alle som trenger hjelp. Vårt jubileumsønske er derfor fri rettshjelp til den som trenger det!

Av: Tiltaksleder Gatejuristen Anna Bitte Linn Fagermo, Kirkens Bymisjon Bergen , seniorrådgiver Eiel Holten, Kirkens Bymisjon Bergen,
saksbehandler Mia Myrhaug Blegen
og Martin Hoff, Gatejuristen Bergen