«Hun kan si at det jeg gjør med gutten min er bra»

«Jeg vokste opp uten mamma så jeg har liksom ikke noen modell. Jeg er alene med gutten min og har omtrent ikke noe nettverk.  Det er ingen tvil om at jeg trenger hjelp for å bli den mammaen jeg ønsker å være for barnet mitt.»

Vi er på første møte mellom  «Anna»  og en familiekontakt fra Home-Start Familiekontakten og  når jeg spør hva hun vil at den frivillige skal bidra med er det dette hun svarer:

Hvis hun av og til kan si at det jeg gjør med gutten min er bra.

(Illustrasjonsbilde – Kirkens Bymisjon)

Gjennom 20 år har frivillige familiekontakter fra Home-Start Familiekontakten (HSF) i Kirkens Bymisjon i Oslo, besøkt småbarnsfamilier i deres hjem en gang i uken, for å støtte, hjelpe, avlaste og forebygge kriser.

Å være småbarnsforeldre gir mange gleder, men kan også  være ensomt, frustrerende og overveldende. Foreldrerollen stiller en  overfor mange utfordringer, og uten et godt nettverk rundt seg i hverdagen kan det være vanskelig å finne den gode balansen .

I løpet av livet opplever de aller fleste av oss å være i en situasjon der vi trenger at noen stiller opp for oss.

Frivillige familiekontakter besøker familier som selv ønsker hjelp.

Der det ikke er besteforeldre eller tanter og onkler i bildet,  kan det være behov for at noen utenfra kan bidra. Det er her en familiekontakt fra HSF kommer inn.   

Familien definerer selv sitt behov for hjelp og støtte; for de fleste står avlastning i forhold til barna i fokus , mens andre ønsker en å samtale og rådføre seg med. Bakgrunnen for å be om hjelp kan variere; f.eks sykdom, barn med funksjonsnedsettelse, fødselsdepresjon, å være ny i landet, samlivsbrudd.

HSF baserer seg på gjensidig frivillighet og vi tror at det er noe av nøkkelen til gode resultater. Frivillige familiekontakter besøker familier som selv ønsker hjelp. Hjelpen gis på en måte som oppleves likeverdig og som mobiliserer familiens egne ressurser.

Familiene  får en familiekontakt som kommer jevnlig,  engasjerer seg positivt  og følger dem et stykke på veien.

Det at familiekontakten kommer ukentlig over tid til familien bidrar til å bygge trygghet og tillit, og til å skape en relasjon mer preget av likeverdighet enn den man ofte får til profesjonelle hjelpere. 

Familiekontaktene  viser forståelse for at foreldrerollen kan oppleves krevende og vanskelig. De  jobber sammen med foreldrene i deres eget hjem . Det er her familiene opplever sine utfordringer og det er familien som er på hjemmebane. Forskning  viser at mødre er tryggere hjemme i eget miljø, og at de opplever å få snakke mer i fred og ro der.

Forskning  viser at mødre er tryggere hjemme i eget miljø.

Ved en evalueringssamtale forteller Anna at de fort fant tonen selv om sønnen var litt skeptisk de første gangene. «  Vi gjør ikke alltid så merkverdige ting sammen, det viktigste er å treffes, å snakke sammen og å leke. En dag tok hun bare med seg sønnen min ut – uten at jeg trengte å si noe. Hun så at jeg var sliten. Å bli sett… Det var så deilig! Så trygt!»

Noe av det viktigste med støtten fra HSF er å styrke foreldrene i troen på at de kan være gode foreldre. Ved å ha fokus på det positive i samspillet barn/foreldre og på det foreldrene allerede mestrer godt,  bidrar familiekontaktene i stor grad til dette. De kommer i en unik posisjon til å «gripe foreldrene i å gjøre noe bra».  Gjennom besøk fra et medmenneske som ser foreldrene for den de er, og skaper tillit og trygghet, oppdages nye måter å mestre hverdagen og foreldrerollen på.

At HSF er et gratis forebyggende lavterskel- tiltak for småbarnsfamilier som  er i en sårbar fase er en annen «suksessfaktor».

Tidlig innsats er av uvurderlig betydning

Tidlig innsats er av uvurderlig betydning .Teori og forskning viser til hvor viktige de tidlige barneårene er for barns utvikling, og at tidlig innsats i barns liv kan bidra til en positiv utvikling. Samtidig vet vi at  denne fasen kan være vanskelig for mange foreldre.  Ved å komme tidlig inn er Home-Start  med på å forebygge at de små utfordringene vokser seg store.

Barn som vokser opp i trygge, stabile familieforhold har større muligheter til  positiv utvikling og et godt liv.

HSF vil bidra til at barn får en trygg og god barndom gjennom å styrke foreldrene. Og som vi vet: Trygge foreldre gir trygge barn.

Ved avslutningssamtalen spør jeg  «Anna» hva familiekontakten har vært for  henne: «En å lene seg mot, en med erfaring, en som kan trøste meg når jeg er motløs, råde meg, diskutere med meg, dele gleden med meg når barnet mitt lærer seg nye ferdigheter eller når det oppstår morsomme episoder.»
Hun legger til: 
«Jeg er blitt bevisst at jeg er en god mamma fordi hun har sagt det til meg mange ganger, og jeg vil forbedre meg mer på grunn av det».