Tre grep for å sikre rusavhengige bedre rettssikkerhet

Anders Anundsen klippet i dag snoren til det nye Jusshuset i Oslo. Og vi benytter anledningen til å peke på tre rettsikkerhetsutfordringer våre klienter møter.

Gatejuristen Juss-huset 19.05.2016-13

Ett av målene med å samle de tre rettshjelpstiltakene Gatejuristen (Kirkens Bymisjon), Juss-Buss og JURK i det nye Jusshuset er å bedre rettssikkerheten for noen av samfunnets mest utsatte grupper.

Tilgangen til gratis rettshjelp vil bli bedre fordi klientene nå har én dør å forholde seg til for å få hjelp til å prøve sine juridiske problemer. Dessuten blir det nå enklere å drive kvalitetsfremmende erfaringsutveksling og kompetanseheving mellom tiltakene.

Anders Anundsen, som fikk æren av å klippe snoren til det nye Jusshuset, får nå muligheten til å vise at han vil arbeide for å forbedre rettssikkerheten til samfunnets mest utsatte, både gjennom endringer i regelverk og gjennom å spre Jusshuset ut i landet.

Våre klienter møter en rekke utfordringer knyttet til rettssikkerhet i dag. Rettssikkerhet kan omtales som de krav som stilles til forvaltningen og rettsvesenet for at saker skal behandles på en mest mulig betryggende måte og gi et mest mulig rettferdig resultat.

Jeg vil særlig peke på tre utfordringer våre klienter står overfor:

1) Ulik saksbehandling i forvaltningen

Gatejuristen opplever ofte at våre klienter får svært ulik behandling på de lokale NAV-kontorene. Sosialtjenesteloven legger opp til visse minimumsytelser, men ellers er det i stor grad overlatt til den enkelte saksbehandlers skjønn hva som skal gis av bistand. Dette vil med andre ord si at svært mange av våre klienter er prisgitt å bli tildelt et velfungerende kontor eller en engasjert saksbehandler.

Gatejuristen mener at en mer enhetlig behandling er vesentlig for at våre klienter skal kunne forutberegne sin rettsstilling, noe som igjen er en viktig faktor for å sikre rettssikkerhet.

2) Antallet fraværsdommer i forliksrådet

Ca. 70 prosent av dommene i forliksrådet er fraværsdommer, som vil si at den innklagede ikke har møtt til behandlingen av saken. En vesentlig årsak til dette er at innklagede aldri mottar innkallingen, som kun er sendt med ordinær post til sist kjente adresse. Det er et rettssikkerhetsproblem at enkeltpersoner ikke vet at det blir avsagt dommer mot dem som raskt blir rettskraftige og kan tvangsfullbyrdes.

Gatejuristen mener det bør innføres en kvitteringsordning som sikrer at forliksrådet må foreta mer undersøkelse for å finne riktig adresse.

3) Politiets bortvisningspraksis

De siste årene har man både i Oslo og Bergen sett at politiet bedriver en utstrakt, og nærmest tilfeldig, bruk av bortvisninger av rusavhengige. Bortvisningene gjelder for et gitt geografisk område i en viss tid, som regel 1-3 døgn. Dersom man ikke overholder bortvisningen, risikerer man å bli ilagt betydelige bøter som man ofte ikke har evne til å betale. Svært ofte opplever vi at personer blir bortvist uten at de har begått en straffbar handling eller forsøkt å gjøre dette. Mange er kjent for politiet fra før, og det er opp til den enkelte tjenestemanns skjønn på det aktuelle tidspunktet om det skal foretas en bortvisning. Det fattes heller ikke noe vedtak som kan påklages.

Gatejuristen mener at den vilkårlige bortvisningspraksisen må opphøre.

Tar du utfordringen, Anundsen?

Våre klienter har en livsførsel som medfører at de er utsatt for stadig kontakt med det offentlige og maktapparatet.

På tre av disse områdene, innenfor henholdsvis sosialrett, gjeldsproblematikk og strafferett, ser man at det finnes store rettssikkerhets-utfordringer. For å kunne hevde rettighetene sine, er våre klienter i behov av bistand til dette. Det hjelper ikke å ha rett, hvis du ikke kan hevde din rett. Rettshjelpstiltakene i Jusshuset bidrar til at noen av samfunnets mest utsatte blir hørt, og får sine rettigheter prøvd.

Det er Justisministerens ansvar å bedre rettssikkerheten til alle innbyggerne i Norge. Gjennom etableringen av Jusshuset har han nå fått en ypperlig modell som bør spres rundt omkring i landet for å sikre god tilgang til rettshjelp til flere.

Tar du utfordringen, Anundsen?