Jeg vil ikke være med!

Jeg vil ikke være med i den konkurransen om å være det minst attraktive landet i Europa å flykte til. Jeg vil være med i en konkurranse der Norge kjemper om å legge best mulig til rette for at mennesker på flukt kan gjøre gode valg og skape endringer i sin egen livssituasjon.

Det er en ubehagelig konkurranse vi i Kirkens Bymisjon gjenkjenner i regjeringens foreslåtte innstramninger i utlendingslovgivningen.

Mange har flyktet fra krig, vold eller overgrep i sitt hjemland. Noen har blitt påført nye traumer underveis på den farefulle flukten. For at sinnet skal heles og kroppen falle til ro, hjelper det med trygghet, forutsigbarhet og et støttende nettverk av gode medmennesker. Regjeringens innstramningsforslag innebærer det motsatte.

Frykten forlenges

«Midlertidighet» blir hovedregelen når mennesker får innvilget opphold. Kravene som settes til de som søker om varig opphold, eller familiegjenforening, blir skyhøye. På denne måten vil regjeringens politikk bidra til at traumene lever videre og frykten forlenges. Midlertidighet og høye krav til selvberging gjør at fremtidshåpet gis trange kår.

Gode veivalg

Politikere kan til tider argumentere med at en må gjøre det enda vanskeligere å ha det vanskelig. Logikken synes å være at når situasjonen blir enda verre, vil folk hente frem det beste i seg selv og sin motivasjon, og så vil den positive endringen skje. Regjeringens innstramninger på utlendingsfeltet har en overvekt av slikt tankegods. Våre erfaringer er at det stikk motsatte ofte skjer. Den som skal ha muligheter for å gjøre gode veivalg og endringer i sin egen livssituasjon, trenger trygghet og forutsigbarhet.

Barna rammes

Det er ekstra alvorlig at de foreslåtte endringene rammer barn og unge. Fra Kirkens Bymisjon vil vi sterkt advare regjeringen mot å påføre unge mennesker i slike sårbare situasjoner, ytterligere frykt og usikkerhet. Vi vet fra alt arbeid med belastninger og kriser at mennesker i utsatte og belastende situasjoner trenger å ha sine nærmeste rundt seg. I FNs Barnekonvensjon er dette derfor en internasjonal rettighet barn har. Brudd på menneskerettighetene og omsorgssvikt er en nærliggende benevnelse for den politikken som regjeringen nå foreslår overfor disse barna og ungdommene.

De viktigste omsorgspersonene for et menneske i krise, er ofte familien. Regjeringens foreslåtte innstramninger bidrar til at familiemedlemmer holdes adskilt i uforsvarlig og unødvendig lang tid.

Lagdeling

Vi vil kjempe for et samfunn uten for stort sprik i levekår, makt og muligheter. I vårt arbeid ser vi hver dag tendensene til A- og B-lag, enten det gjelder i arbeidsliv, utdanning, bolig, eller når det gjelder muligheten for sosial tilhørighet. Vi har en sterk frykt for at regjeringens foreslåtte innstramninger vil forsterke lagdelingen i samfunnet.

Det er beklagelig at departementet presenterer en rekke innstramningsforslag som for mange vil komplisere muligheten for integrering, uten at det samtidig presenterer en offensiv politikk for integrering og inkludering.

Jeg vil være med i en konkurranse der Norge kjemper om å legge best mulig til rette for at mennesker på flukt kan gjøre gode valg og skape endringer i sin egen livssituasjon.

Mer info:

Her er Kirkens Bymisjons høringsuttalelse om endringer i Utlendingsloven.