Kjære regjering, nå trenger vi en politikk for de ideelle

Vi kommer ikke til å sitte stille og akseptere at regjeringen viser til EU-direktiver som fjerner grunnlaget for store deler av ideell sektor i Norge. Tiden er overmoden for politisk handling. 

Denne uka har det kommet flere oppslag om et nytt EU-direktiv som fra 2016 kan fjerne muligheten for å unnta ideelle fra konkurranse med kommersielle aktører på helse- og sosialfeltet. Dersom dette direktivet blir innført i sin nåværende form, kan det få dramatiske konsekvenser for norske ideelle organisasjoner som i mange år har drevet institusjoner i tett samarbeid med, og på oppdrag fra, offentlige myndigheter. Dette gjelder både Kirkens Bymisjon og en rekke andre norske organisasjoner.

Kan ikke leve av fine ord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i flere brev til stortingets helse- og omsorgskomité omtalt det kommende EU-direktivet. Samtidig har statsråden understreket at regjeringen har ambisjoner om å føre en politikk som styrker samarbeidet med ideell sektor og skaper forutsigbarhet for de ideelle organisasjonene.

Nå er tiden overmoden for politisk handling på dette feltet. Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner kan ikke leve av fine ord. Jeg er glad for regjeringens mange understrekninger av hvor viktig det er å styrke ideell sektor. Derfor kommer vi ikke til å sitte stille og akseptere at regjeringen viser til EU-direktiver som fjerner grunnlaget for store deler av ideell sektor i Norge.

Vår forventning er at regjeringen for det første gjør det som er mulig for å påvirke det regelverket som nå utformes i EU. Samtidig må regjeringen utforme norsk politikk på en måte som gir den forutsigbarheten som regjeringsplattformen forespeiler. Dette betyr blant annet å raskt videreføre og styrke den samarbeidsavtalen med ideell sektor som ble innført under forrige regjering. Videre må regjeringen vise, i perioden fram til 2016, at det er alvorlig ment når en varsler at det skal tas hensyn til ideell sektor. Mange avtaler, for eksempel innenfor barnevernet, skal re-etableres før 2016. For perioden etter 2016 må det utformes en politikk som benytter all fleksibilitet som vil måtte finnes i det nye regelverket, en politikk som på en visjonær måte legger grunnlaget for at vi også i årene som kommer skal ha ideelle organisasjoner på helse- og sosialfeltet.

Ideell sektor er viktig for å sikre kvalitet og mangfold

Ett av problemene med det vedtatte EU-direktivet, er at ideelle organisasjoner ikke klarer å konkurrere med de kommersielle når det gjelder pris. Dette skyldes særlig at vi i alle år med institusjonsdrift har hatt samme lønns- og pensjonsvilkår som offentlige virksomheter.

Samtidig er det mange flere grunner enn de rent økonomiske, til hvorfor vi trenger en politikk som tar hensyn til ideell sektor. I Norge har slike ideelle organisasjoner vært en sentral del av velferdstilbudet i alle år. Ofte har ideelle gått i front når det gjelder utvikling av nye tilbud eller tiltak overfor nye målgrupper. Ideell sektor er viktig for å sikre kvalitet og mangfold i tilbudet overfor mennesker som trenger det.

Offentlige, ideelle OG kommersielle aktører

Ideelle aktører er dessuten en viktig arena for deltakelse og engasjement, frivillighet og medvirkning. Frivillige organisasjoner, interesse- og brukerorganisasjoner, bidrar til at flere stemmer blir hørt, at enkeltpersoner og grupper får større grad av innflytelse over sin egen situasjon og over samfunnsutviklingen. På den måten er ideelle organisasjoner en viktig brikke i det norske demokratiet. Dessuten er kommersielle aktører ikke interessert i å gå inn på områder som ikke er egnet for økonomisk gevinst. Det er det viktig å huske på før en tillater en politikk som skviser ut de ideelle.

Et hjertesukk til slutt. Hver gang en politiker snakker om “offentlig eller privat” når helse- og omsorgstjenester omtales, er dette en tilsløring av virkeligheten. Det riktige er å omtale offentlige, ideelle og kommersielle aktører som tre ulike størrelser på feltet. I det siste har vi dessverre sett en tendens til at denne viktige nyanseringen har forsvunnet når sentrale politikere uttaler seg.

Siste relaterte blogginlegg:

Siste blogginnlegg på Bystemmer.no: