Oppsøkende arbeid virker!

Det handler om å være der brukerne og klientene er. Gatejuristenes erfaring er at oppsøkende arbeid virker, og at kommunene bør se verdien av dette arbeidet.

I Oslo bystyres budsjettforslag for 2014 er det foreslått dramatiske kutt i støtten til Fransiskushjelpens skadereduserende lavterskeltilbud til mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet, Sykepleie på hjul (SPH). Arbeidet til SPH skjer oppsøkende i Oslo sentrum med en bil som er bemannet med to ansatte sykepleiere. I Oslo kommunes begrunnelse for budsjettkuttet blir det nevnt at kommunen allerede har tilbud som dekker disse tjenestene gjennom feltpleien, samt at tiltaket står i motstrid til byrådets sentrumsatsing ved at det trekker flere rusmisbrukere mot sentrumsområdene.

Brukernære tiltak

Jeg har selv flere ganger vært så heldig å møte den rullende helsestasjonen på deres turer i Oslo sentrum, og merket meg den store pågangen bilen har. At SPH i fjor registrerte over 9000 henvendelser bør vel også være bevis nok for at behovet for disse tjenestene i høyeste grad er tilstede. Argumentet om at Sykepleie på hjul står i motstrid til sentrumssatsningen, er også et argument det er vanskelig å ha særlig stor forståelse for. For min egen del er det nærmest uforståelig at Sykepleie på hjul skal regnes for å være en bidragsyter til at rusmisbrukere trekker til sentrumsområdene. Rusmisbrukere trekker til sentrum fordi det er her det er størst tilgang til rusmidler, og fordi det er her de møter venner og kjente, ikke fordi det er her de kan få sårstell og rent brukerutstyr. For alle skadereduserende tiltak er det en nødvendighet å være der hvor brukerne er for at de skal få gitt nødvendig hjelp, og det hjelper ikke å ha en bil med sykepleiere på Majorstua dersom de som trenger hjelp befinner seg i Skippergata.

Gatejuristene når flere klienter

I likhet med Sykepleie på hjul opplever vi i Gatejuristen at oppsøkende virksomhet er viktig for at vi skal kunne nå enda flere klienter. Vi har lenge arbeidet oppsøkende i Oslo og andre norske byer, men har nå med hjelp av midler fra Extrastiftelsen startet opp en ny frivillighetsmodell kalt Satellitten. Med denne modellen kan vi tilby rettshjelp også i byer hvor man ikke har mulighet til å starte opp et fullstendig gatejuristkontor. Modellen går ut på at frivillige advokater i Tønsberg i dag er knyttet opp mot vårt hovedkontor i Oslo, og avholder oppsøkende saksmottak i Kirkens bymisjons lokaler i Tønsberg sentrum. På denne måten kan vi nå stadig flere klienter, og yte rettshjelp til klienter som ikke ville fått hjelp andre steder, eller som opplever det vanskelig å holde kontakt med et kontor som ligger langt borte.

Der hvor brukerne er

De oppsøkende saksmottakene i Tønsberg medfører i svært liten grad noen økning i tilstrømningen av rusavhengige til Tønsberg sentrum, da de aller fleste klientene allerede oppholder seg her. I stedet er det et av flere lavterskeltilbud til dem som ikke får hjelp andre steder, og som har behov for at tilbudene er lett tilgjengelige for at de skal kunne benytte seg av dem. Erfaringene vi har hatt med Satellitten har vært svært gode, men vi er i likhet med Sykepleie på hjul avhengige av ekstern finansiering for å kunne videreføre vårt oppsøkende arbeid i Vestfold. Vår erfaring er imidlertid at oppsøkende arbeid virker, og at kommunene bør se verdien av å være der hvor brukerne er.